"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Quyết định 2038/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
[ Ban hành: 21/09/2023 ] [ Hiệu lực: 21/09/2023 ]
Quyết định 2034/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/09/2023 ] [ Hiệu lực: 20/09/2023 ]
Quyết định QPPL 34/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/09/2023 ] [ Hiệu lực: 25/09/2023 ]
Quyết định 2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025.
[ Ban hành: 15/09/2023 ] [ Hiệu lực: 15/09/2023 ]
Quyết định 2015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Xuân Thanh của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Dịch vụ Xuân Thanh.
[ Ban hành: 15/09/2023 ] [ Hiệu lực: 15/09/2023 ]
Quyết định 2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án dự án Nhà máy nước sạch sông Hồng cấp cho khu vực phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty Cổ phần xây dựng Procons.
[ Ban hành: 15/09/2023 ] [ Hiệu lực: 15/09/2023 ]
Quyết định 2001/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.
[ Ban hành: 14/09/2023 ] [ Hiệu lực: 14/09/2023 ]
Quyết định 1993/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh thiết kế đô thị các công trình thuộc đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 13/09/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
Quyết định QPPL 32/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/09/2023 ] [ Hiệu lực: 01/10/2023 ]
Quyết định QPPL 33/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/09/2023 ] [ Hiệu lực: 01/10/2023 ]
Quyết định 1985/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nội bộ các dự án do Ban Quản lý ĐTXD công trình tỉnh; Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 12/09/2023 ] [ Hiệu lực: 12/09/2023 ]
Quyết định 1953/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và cải tạo, phục hồi môi trường tại Mỏ đá Xóm Cóc, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Phát.
[ Ban hành: 06/09/2023 ] [ Hiệu lực: 06/09/2023 ]
Quyết định QPPL 30/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/09/2023 ]
Quyết định QPPL 31/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bàn hành kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/08/2023 ] [ Hiệu lực: 17/09/2023 ]
Quyết định 1924/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 4) và điều chỉnh giao đất theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 cho Công ty Cổ phần Tập Đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 31/08/2023 ] [ Hiệu lực: 31/08/2023 ]