"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Quyết định 952/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
[ Ban hành: 05/07/2024 ] [ Hiệu lực: 05/07/2024 ]
Quyết định 949/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 03/07/2024 ] [ Hiệu lực: 03/07/2024 ]
Quyết định 950/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát sinh theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/6/2024 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và chính sách, chế độ phát sinh.
[ Ban hành: 03/07/2024 ] [ Hiệu lực: 03/07/2024 ]
Quyết định 924/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Xây dựng Procons.
[ Ban hành: 28/06/2024 ] [ Hiệu lực: 28/06/2024 ]
Quyết định 925/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG Pipe.
[ Ban hành: 28/06/2024 ] [ Hiệu lực: 28/06/2024 ]
Quyết định 928/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
[ Ban hành: 28/06/2024 ] [ Hiệu lực: 28/06/2024 ]
Quyết định 929/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
[ Ban hành: 28/06/2024 ] [ Hiệu lực: 28/06/2024 ]
Quyết định 930/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.
[ Ban hành: 28/06/2024 ] [ Hiệu lực: 28/06/2024 ]
Quyết định 881/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
[ Ban hành: 26/06/2024 ] [ Hiệu lực: 26/06/2024 ]
Quyết định 875/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/06/2024 ] [ Hiệu lực: 26/06/2024 ]
Quyết định 876/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/06/2024 ] [ Hiệu lực: 26/06/2024 ]
Quyết định 877/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thể và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 26/06/2024 ] [ Hiệu lực: 26/06/2024 ]
Quyết định 872/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải thể Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
[ Ban hành: 25/06/2024 ] [ Hiệu lực: 25/06/2024 ]
Quyết định 861/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải thể Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ thuộc Sở Ngoại vụ.
[ Ban hành: 21/06/2024 ] [ Hiệu lực: 21/06/2024 ]
Quyết định 862/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân loại tổ dân phố Minh Quyết 2, tổ dân phố Nam Đầm Vạc thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 21/06/2024 ] [ Hiệu lực: 21/06/2024 ]