"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản Quyết định QPPL
Tổng số: văn bản

Quyết định QPPL 10/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/02/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
Quyết định QPPL 08/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quét hồ sơ đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/02/2024 ] [ Hiệu lực: 20/02/2024 ]
Quyết định QPPL 07/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/02/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
Quyết định QPPL 09/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/02/2024 ] [ Hiệu lực: 26/02/2024 ]
Quyết định QPPL 06/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/02/2024 ] [ Hiệu lực: 26/02/2024 ]
Quyết định QPPL 04/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/01/2024 ] [ Hiệu lực: 05/02/2024 ]
Quyết định QPPL 03/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/01/2024 ]
Quyết định QPPL 01/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về Hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/01/2024 ] [ Hiệu lực: 20/01/2024 ]
Quyết định QPPL 02/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về Hoạt động xuất bản sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/01/2024 ] [ Hiệu lực: 11/01/2024 ]
Quyết định QPPL 54/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2024 ]
Quyết định QPPL 55/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2024 ]
Quyết định QPPL 56/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2024 ]
Quyết định QPPL 57/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2024 ]
Quyết định QPPL 58/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Quyết định QPPL 52/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/12/2023 ] [ Hiệu lực: 05/01/2024 ]
Quyết định QPPL 53/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành chế độ miễn, giảm về tiền thuê đất và giá cho thuê cơ sở hạ tầng đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/12/2023 ] [ Hiệu lực: 31/12/2023 ]
Quyết định QPPL 51/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hỗ trợ triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025.
[ Ban hành: 20/12/2023 ] [ Hiệu lực: 30/12/2023 ]
Quyết định QPPL 50/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 28/12/2023 ]
Quyết định QPPL 49/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Quyết định QPPL 44/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về quản lý các tuyến đê và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V và tuyến đê sông Phan Sáu Vó trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/11/2023 ] [ Hiệu lực: 30/11/2023 ]
Quyết định QPPL 45/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/11/2023 ] [ Hiệu lực: 30/11/2023 ]
Quyết định QPPL 46/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/11/2023 ] [ Hiệu lực: 10/12/2023 ]
Quyết định QPPL 47/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/11/2023 ] [ Hiệu lực: 10/12/2023 ]
Quyết định QPPL 48/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một phần Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định về phương thức hỗ trợ chênh lệch lãi suất và hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.
[ Ban hành: 30/11/2023 ] [ Hiệu lực: 10/12/2023 ]
Quyết định QPPL 40/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/11/2023 ] [ Hiệu lực: 05/12/2023 ]
Quyết định QPPL 41/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/11/2023 ] [ Hiệu lực: 05/12/2023 ]
Quyết định QPPL 43/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định và Hướng dẫn xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/11/2023 ] [ Hiệu lực: 04/12/2023 ]
Quyết định QPPL 39/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi do tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.
[ Ban hành: 17/11/2023 ] [ Hiệu lực: 20/11/2023 ]
Quyết định QPPL 38/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 03/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/11/2023 ]
Quyết định QPPL 37/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/10/2023 ] [ Hiệu lực: 15/11/2023 ]