151
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp
Tổng số: 151 văn bản

Quyết định 105/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 22/01/2024 ] [ Hiệu lực: 22/01/2024 ]
Quyết định 2930/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xác định vùng sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 28/12/2023 ]
Quyết định QPPL 44/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về quản lý các tuyến đê và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V và tuyến đê sông Phan Sáu Vó trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/11/2023 ] [ Hiệu lực: 30/11/2023 ]
Quyết định 2520/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 21/11/2023 ]
Quyết định 1564/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Quyết định 1511/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (đợt 1).
[ Ban hành: 10/07/2023 ] [ Hiệu lực: 10/07/2023 ]
Quyết định 1482/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đưa sản phẩm ra khỏi danh sách sản phẩm OCOP.
[ Ban hành: 06/07/2023 ] [ Hiệu lực: 06/07/2023 ]
Quyết định 1381/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính thay thế Phụ lục 04 tại Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh về ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 23/06/2023 ] [ Hiệu lực: 23/06/2023 ]
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/06/2023 ] [ Hiệu lực: 02/06/2023 ]
Quyết định 1087/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 18/05/2023 ] [ Hiệu lực: 18/05/2023 ]
Quyết định 1061/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sáp nhập Trung tâm Thông tin Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 17/05/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
Quyết định 1063/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/05/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
Quyết định 730/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.
[ Ban hành: 04/04/2023 ] [ Hiệu lực: 04/04/2023 ]
Quyết định 667/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/03/2023 ] [ Hiệu lực: 27/03/2023 ]
Quyết định 655/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Khai thác tổng hợp hồ chứa nước Vân Trục, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch và hồ chứa nước Bò Lạc, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 24/03/2023 ]
Quyết định 605/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác & PTNT thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 507/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 07/03/2023 ] [ Hiệu lực: 07/03/2023 ]
Quyết định 483/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đơn giá dự toán thực hiện nhiệm vụ đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công: Giảm cấp vật liệu cháy trên rừng phòng hộ thuộc Trung tâm Phát triển lâm nông nghiệp năm 2023.
[ Ban hành: 03/03/2023 ] [ Hiệu lực: 03/03/2023 ]
Quyết định 451/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 01/03/2023 ] [ Hiệu lực: 01/03/2023 ]
Quyết định 452/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 01/03/2023 ] [ Hiệu lực: 01/03/2023 ]
Quyết định 342/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 17/02/2023 ] [ Hiệu lực: 17/02/2023 ]
Quyết định 291/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 10/02/2023 ] [ Hiệu lực: 10/02/2023 ]
Quyết định 187/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.
[ Ban hành: 30/01/2023 ] [ Hiệu lực: 30/01/2023 ]
Quyết định 174/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
Quyết định 176/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
Quyết định 2656/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận danh hiệu “Nghề truyền thống Vĩnh Phúc”, “Làng nghề Vĩnh Phúc” năm 2022.
[ Ban hành: 27/12/2022 ] [ Hiệu lực: 27/12/2022 ]
Quyết định 2463/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với hệ thống đê điều do tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Nghị quyết 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]