"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản do HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 8).
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (đợt 4).
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 61/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận thông qua danh mục các công trình, dự án cần phải thu hồi đất để triển khai thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua việc Bổ sung danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024, năm 2025.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân cấp thẩm quyền quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến hết năm 2025.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tạm thời mức giá dịch vụ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 26/12/2023 ]
Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí thành lập tổ chức đảng, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định các mức chi cụ thể bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Yên Lạc và thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 67/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ một lần cho nhân viên y tế tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giám sát chuyên đề việc triển khai, thực hiện xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 69/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về sửa đổi, bổ sung chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 70/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 71/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 73/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thành lập tổ dân phố Minh Quyết 2 và tổ dân phố Nam Đầm Vạc thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
[ Ban hành: 13/12/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]