"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản do HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 06 huyện, thành phố (Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc) và chuyển đổi (cơ sở dữ liệu địa chính) hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai 2 huyện (Sông Lô, Lập Thạch) tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/06/2024 ] [ Hiệu lực: 19/06/2024 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2024 – 2030.
[ Ban hành: 19/06/2024 ] [ Hiệu lực: 19/06/2024 ]
Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/06/2024 ] [ Hiệu lực: 01/07/2024 ]
Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/06/2024 ] [ Hiệu lực: 01/07/2024 ]
Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/06/2024 ] [ Hiệu lực: 19/06/2024 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách tỉnh 05 năm giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/06/2024 ] [ Hiệu lực: 19/06/2024 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/06/2024 ] [ Hiệu lực: 19/06/2024 ]
Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/06/2024 ] [ Hiệu lực: 01/07/2024 ]
Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương thưởng vượt dự toán thu năm 2022.
[ Ban hành: 19/06/2024 ] [ Hiệu lực: 19/06/2024 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 (đợt 1).
[ Ban hành: 19/06/2024 ] [ Hiệu lực: 19/06/2024 ]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 – 2025.
[ Ban hành: 25/04/2024 ] [ Hiệu lực: 25/04/2024 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới
[ Ban hành: 25/04/2024 ] [ Hiệu lực: 25/04/2024 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tặng quà tri ân đối với người có công với cách mạng, cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tham gia kháng chiến chống Thực dân Pháp nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).
[ Ban hành: 25/04/2024 ] [ Hiệu lực: 25/04/2024 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/04/2024 ] [ Hiệu lực: 25/04/2024 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ông Đinh Ngọc Khoa thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
[ Ban hành: 25/04/2024 ] [ Hiệu lực: 25/04/2024 ]
Nghị quyết 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.
[ Ban hành: 25/04/2024 ] [ Hiệu lực: 25/04/2024 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Duy Thành.
[ Ban hành: 25/04/2024 ] [ Hiệu lực: 25/04/2024 ]
Nghị quyết 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
[ Ban hành: 25/04/2024 ] [ Hiệu lực: 25/04/2024 ]
Nghị quyết 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 8).
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (đợt 4).
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 61/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận thông qua danh mục các công trình, dự án cần phải thu hồi đất để triển khai thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua việc Bổ sung danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 15/12/2023 ]
Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]