"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 284/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/02/2024 ] [ Hiệu lực: 15/02/2024 ]
Quyết định 274/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trong lĩnh vực Liên hiệp hợp tác xã, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư được giảm 50% mức thu lệ phí.
[ Ban hành: 07/02/2024 ] [ Hiệu lực: 07/02/2024 ]
Quyết định 168/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
[ Ban hành: 29/01/2024 ] [ Hiệu lực: 29/01/2024 ]
Quyết định 127/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/01/2024 ] [ Hiệu lực: 24/01/2024 ]
Quyết định 128/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/01/2024 ] [ Hiệu lực: 24/01/2024 ]
Quyết định 129/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/01/2024 ] [ Hiệu lực: 24/01/2024 ]
Quyết định 105/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 22/01/2024 ] [ Hiệu lực: 22/01/2024 ]
Quyết định 108/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhiếp ảnh, Mỹ thuật và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/01/2024 ] [ Hiệu lực: 22/01/2024 ]
Quyết định 64/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT.
[ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 16/01/2024 ]
Quyết định 50/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
[ Ban hành: 15/01/2024 ] [ Hiệu lực: 15/01/2024 ]
Quyết định 59/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
[ Ban hành: 15/01/2024 ] [ Hiệu lực: 15/01/2024 ]
Quyết định 38/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
[ Ban hành: 11/01/2024 ] [ Hiệu lực: 11/01/2024 ]
Quyết định 39/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục văn bản văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2023.
[ Ban hành: 11/01/2024 ] [ Hiệu lực: 11/01/2024 ]
Quyết định 35/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/01/2024 ] [ Hiệu lực: 10/01/2024 ]
Quyết định 22/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Xác định điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi và các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/01/2024 ] [ Hiệu lực: 08/01/2024 ]
Quyết định 28/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Yên Lạc và thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 08/01/2024 ] [ Hiệu lực: 08/01/2024 ]
Quyết định 27/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/01/2024 ] [ Hiệu lực: 08/01/2024 ]
Quyết định 12/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/01/2024 ] [ Hiệu lực: 05/01/2024 ]
Quyết định 13/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
[ Ban hành: 05/01/2024 ] [ Hiệu lực: 05/01/2024 ]
Quyết định 01/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định biện pháp hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/01/2024 ] [ Hiệu lực: 02/01/2024 ]
Quyết định 2971/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2030.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Quyết định 2992/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di tích khảo cổ học Đồng Đậu, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, giai đoạn 2023 -2030”.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Quyết định 2960/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi kinh phí các khoản chi thường xuyên năm 2023 được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Quyết định 2961/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính một phần Quyết định số 1508/QĐ-CT ngày 10/7/2023 và Quyết định 2295/QĐ-CT ngày 20/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Quyết định 2962/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Quyết định 2963/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Quyết định 2964/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Gia đình giải quyết tại UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Quyết định 3000/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong dân cư để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Quyết định 2920/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và bàn giao đất để thực hiện dự án Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng May Mặc, tổ dân phố Đồng Ăng, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 28/12/2023 ]
Quyết định 2928/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 28/12/2023 ]