"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấn chỉnh về công tác tham mưu và tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 05/04/2024 ] [ Hiệu lực: 05/04/2024 ]
Chỉ thị 25/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024.
[ Ban hành: 14/12/2023 ] [ Hiệu lực: 14/12/2023 ]
Chỉ thị 24/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/11/2023 ] [ Hiệu lực: 28/11/2023 ]
Chỉ thị 20/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 14/08/2023 ]
Chỉ thị 19/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT TRONG VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
[ Ban hành: 03/07/2023 ] [ Hiệu lực: 03/07/2023 ]
Chỉ thị 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/06/2023 ]
Chỉ thị 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ.
[ Ban hành: 15/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/06/2023 ]
Chỉ thị 18/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc.
[ Ban hành: 15/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/06/2023 ]
Chỉ thị 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
[ Ban hành: 07/06/2023 ] [ Hiệu lực: 07/06/2023 ]
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/06/2023 ] [ Hiệu lực: 02/06/2023 ]
Chỉ thị 13/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 02/06/2023 ] [ Hiệu lực: 02/06/2023 ]
Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 01/06/2023 ] [ Hiệu lực: 01/06/2023 ]
Chỉ thị 29/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/12/2022 ] [ Hiệu lực: 27/12/2022 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 11/01/2022 ] [ Hiệu lực: 11/01/2022 ]
Chỉ thị 23/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Chỉ thị 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 04/10/2021 ] [ Hiệu lực: 04/10/2021 ]
Chỉ thị 09/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích Lịch sử - Văn hóa, Danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/06/2021 ] [ Hiệu lực: 17/06/2021 ]
Chỉ thị 08/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái, điều kiện mới.
[ Ban hành: 21/05/2021 ] [ Hiệu lực: 21/05/2021 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/04/2021 ] [ Hiệu lực: 16/04/2021 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng.
[ Ban hành: 31/03/2020 ] [ Hiệu lực: 31/03/2020 ]