77
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Lao động việc làm
Tổng số: 77 văn bản

Quyết định 2640/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 01/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/12/2023 ]
Quyết định QPPL 09/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 14/05/2023 ]
Quyết định 787/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/04/2023 ] [ Hiệu lực: 12/04/2023 ]
Quyết định 710/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện mô hình cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/03/2023 ] [ Hiệu lực: 31/03/2023 ]
Quyết định 673/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/03/2023 ] [ Hiệu lực: 28/03/2023 ]
Quyết định 649/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Lao động - TB&XH và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tư vấn hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, giai đoạn 2023 đến 2025.
[ Ban hành: 23/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/03/2023 ]
Quyết định 341/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục TTHC được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/02/2023 ] [ Hiệu lực: 17/02/2023 ]
Quyết định 2659/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/12/2022 ] [ Hiệu lực: 27/12/2022 ]
Quyết định 2365/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/12/2022 ] [ Hiệu lực: 05/12/2022 ]
Quyết định 2378/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/12/2022 ] [ Hiệu lực: 05/12/2022 ]
Quyết định 2220/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án “Nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022 - 2026”.
[ Ban hành: 22/11/2022 ] [ Hiệu lực: 22/11/2022 ]
Quyết định 1776/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 03/10/2022 ] [ Hiệu lực: 03/10/2022 ]
Quyết định QPPL 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/05/2022 ] [ Hiệu lực: 23/05/2022 ]
Quyết định 905/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/05/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ] [ Hết hiệu lực: 17/02/2023 ]
Quyết định 798/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Quyết định 786/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/04/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
Quyết định QPPL 09/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021của UBND tỉnh Quy định về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định 539/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc UBND tỉnh, thuộc các Sở, ban, ngành năm 2022.
[ Ban hành: 21/03/2022 ] [ Hiệu lực: 21/03/2022 ]
Quyết định 363/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 22/02/2022 ] [ Hiệu lực: 22/02/2022 ] [ Hết hiệu lực: 17/02/2023 ]
Quyết định 364/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
[ Ban hành: 22/02/2022 ] [ Hiệu lực: 22/02/2022 ]
Quyết định 91/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động - TB&XH tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/01/2022 ] [ Hiệu lực: 17/01/2022 ]
Quyết định QPPL 01/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Quy định về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 13/01/2022 ] [ Hiệu lực: 23/01/2022 ]
Quyết định 27/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2022 ]
Quyết định 3665/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Quyết định 3632/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 30/12/2021 ]
Quyết định 3490/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025”.
[ Ban hành: 22/12/2021 ] [ Hiệu lực: 22/12/2021 ]
Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022 – 2025.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 69/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức trợ giúp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách đặc thù hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]