"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản do HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định mức thu lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến hết năm 2025.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến hết năm 2030.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2023 – 2024.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 – 2025.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Nghị quyết 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 6).
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường vành đai 4 đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường (giai đoạn 2).
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tuyến giao thông kết nối Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc với hệ thống giao thông khu vực.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các nút giao IC2 và IC5 tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về đầu tư, phát triển du lịch gắn với di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát chuyên đề năm 2023 và ban hành chương trình giám sát chuyên đề năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2).
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 3)
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cụ thể mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Nghị quyết 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất (bổ sung) để thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (bổ sung) và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Nghị quyết 25/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ông Nguyễn Thanh Quang thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
[ Ban hành: 11/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/07/2023 ]
Nghị quyết 26/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Bá Hiến.
[ Ban hành: 11/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/07/2023 ]
Nghị quyết 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
[ Ban hành: 11/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/07/2023 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.301, đoạn từ Km12+400 (ngã ba giao với đường Nguyễn Văn Cừ) đến Km18+100 (giao với đường vành đai 5 - vùng Thủ đô).
[ Ban hành: 05/05/2023 ] [ Hiệu lực: 05/05/2023 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.302, đoạn từ Km32+00 đến Km35+370 và xây dựng mới cầu Chang tại Km35+150.
[ Ban hành: 05/05/2023 ] [ Hiệu lực: 05/05/2023 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ ĐT.310B kết nối đường Đ3 khu vực thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 05/05/2023 ] [ Hiệu lực: 05/05/2023 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp QL2C (cũ) và xây dựng cầu Giã Bàng trên ĐT.303.
[ Ban hành: 05/05/2023 ] [ Hiệu lực: 05/05/2023 ]
Nghị quyết 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.306 đoạn từ cầu Bì La đi trung tâm thị trấn Lập Thạch.
[ Ban hành: 05/05/2023 ] [ Hiệu lực: 05/05/2023 ]