82
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp
Tổng số: 82 văn bản

Quyết định 2507/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đình Chu, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 17/11/2023 ] [ Hiệu lực: 17/11/2023 ]
Quyết định 1656/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/07/2023 ]
Quyết định 1458/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Đề án Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
[ Ban hành: 03/07/2023 ] [ Hiệu lực: 03/07/2023 ]
Quyết định QPPL 20/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/06/2023 ] [ Hiệu lực: 25/06/2023 ]
Quyết định QPPL 14/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp tạm dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/05/2023 ] [ Hiệu lực: 25/05/2023 ]
Quyết định 745/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý cạnh cạnh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Quyết định 565/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy trình “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/03/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Quyết định 450/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương.
[ Ban hành: 01/03/2023 ] [ Hiệu lực: 01/03/2023 ]
Quyết định 327/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/02/2023 ]
Quyết định 86/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương.
[ Ban hành: 13/01/2023 ] [ Hiệu lực: 13/01/2023 ]
Quyết định QPPL 51/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
Quyết định 2547/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính 4 tại chỗ thuộc lĩnh vực Lao động, việc làm tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ] [ Hết hiệu lực: 05/04/2023 ]
Quyết định 2519/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công thương tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định 2377/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/12/2022 ] [ Hiệu lực: 05/12/2022 ]
Quyết định 2353/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “Về việc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Thịnh, huyện Sông Lô”.
[ Ban hành: 02/12/2022 ] [ Hiệu lực: 02/12/2022 ]
Quyết định QPPL 40/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định QPPL 37/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/10/2022 ] [ Hiệu lực: 24/10/2022 ]
Quyết định 1645/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi tên Cụm công nghiệp Yên Đồng, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc thành Cụm công nghiệp làng nghề Yên Đồng, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 12/09/2022 ] [ Hiệu lực: 12/09/2022 ]
Quyết định QPPL 24/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/08/2022 ] [ Hiệu lực: 30/08/2022 ]
Quyết định 1442/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
[ Ban hành: 03/08/2022 ] [ Hiệu lực: 03/08/2022 ]
Quyết định 1325/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện, thành phố tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp huyện.
[ Ban hành: 14/07/2022 ] [ Hiệu lực: 14/07/2022 ]
Quyết định 781/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định 731/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Công thương thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định 663/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương trong lĩnh vực Công nghiệp địa phương.
[ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/04/2022 ]
Quyết định 525/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng theo thứ tự ưu tiên năm 2022.
[ Ban hành: 18/03/2022 ] [ Hiệu lực: 18/03/2022 ]
Quyết định 361/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lưu thông hàng hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.
[ Ban hành: 22/02/2022 ] [ Hiệu lực: 22/02/2022 ]
Quyết định 168/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Lần 2).
[ Ban hành: 24/01/2022 ] [ Hiệu lực: 24/01/2022 ]
Quyết định 102/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 18/01/2022 ] [ Hiệu lực: 18/01/2022 ]
Quyết định 28/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.
[ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2022 ] [ Hết hiệu lực: 15/02/2023 ]
Quyết định 3663/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]