58
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ
Tổng số: 58 văn bản

Quyết định 2541/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 23/11/2023 ] [ Hiệu lực: 23/11/2023 ]
Quyết định 2551/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 23/11/2023 ] [ Hiệu lực: 23/11/2023 ]
Quyết định QPPL 28/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt định mức lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/08/2023 ] [ Hiệu lực: 29/08/2023 ]
Quyết định 1161/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020- 2025.
[ Ban hành: 30/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
Quyết định QPPL 10/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý một số hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/05/2023 ] [ Hiệu lực: 20/05/2023 ]
Quyết định 905/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh tên gọi, đề cương và phê duyệt Đề án phát triển Trung tâm Ứng dụng và đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030.
[ Ban hành: 27/04/2023 ] [ Hiệu lực: 27/04/2023 ]
Quyết định 842/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025.
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Quyết định 843/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Quyết định QPPL 07/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 04/04/2023 ] [ Hiệu lực: 16/04/2023 ]
Quyết định 669/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 29/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
[ Ban hành: 27/03/2023 ] [ Hiệu lực: 27/03/2023 ]
Quyết định 421/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/02/2023 ] [ Hiệu lực: 27/02/2023 ]
Quyết định QPPL 45/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 và Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
Quyết định 2615/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế Quản lý tài chính Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Quyết định 2379/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/12/2022 ] [ Hiệu lực: 05/12/2022 ]
Quyết định 1941/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030.
[ Ban hành: 31/10/2022 ] [ Hiệu lực: 31/10/2022 ]
Quyết định 1586/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
Quyết định QPPL 25/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/08/2022 ] [ Hiệu lực: 01/09/2022 ]
Quyết định 1453/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/08/2022 ] [ Hiệu lực: 05/08/2022 ] [ Hết hiệu lực: 27/02/2023 ]
Quyết định 1337/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.
[ Ban hành: 18/07/2022 ] [ Hiệu lực: 18/07/2022 ]
Quyết định QPPL 05/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.
[ Ban hành: 18/03/2022 ] [ Hiệu lực: 30/03/2022 ]
Quyết định 423/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 03/03/2022 ] [ Hiệu lực: 03/03/2022 ]
Quyết định 331/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/02/2022 ] [ Hiệu lực: 15/02/2022 ]
Quyết định 333/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 15/02/2022 ] [ Hiệu lực: 15/02/2022 ]
Quyết định 135/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Quyết định 3639/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ] [ Hết hiệu lực: 27/02/2023 ]
Quyết định 3548/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021-2026.
[ Ban hành: 27/12/2021 ] [ Hiệu lực: 27/12/2021 ]
Quyết định QPPL 67/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng Ngân hàng cơ sở dữ liệu chuyên gia, cá nhân tư vấn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 05/01/2022 ]
Quyết định 3455/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và tin học thành Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 17/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Quyết định QPPL 62/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 13/12/2021 ]
Quyết định 2744/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 01/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]