"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản do ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định QPPL 10/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/02/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
Quyết định QPPL 08/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quét hồ sơ đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/02/2024 ] [ Hiệu lực: 20/02/2024 ]
Quyết định QPPL 07/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/02/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
Quyết định QPPL 09/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/02/2024 ] [ Hiệu lực: 26/02/2024 ]
Quyết định QPPL 06/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/02/2024 ] [ Hiệu lực: 26/02/2024 ]
Quyết định 168/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
[ Ban hành: 29/01/2024 ] [ Hiệu lực: 29/01/2024 ]
Quyết định 127/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/01/2024 ] [ Hiệu lực: 24/01/2024 ]
Quyết định 128/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/01/2024 ] [ Hiệu lực: 24/01/2024 ]
Quyết định 129/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/01/2024 ] [ Hiệu lực: 24/01/2024 ]
Quyết định QPPL 04/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/01/2024 ] [ Hiệu lực: 05/02/2024 ]
Quyết định 50/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
[ Ban hành: 15/01/2024 ] [ Hiệu lực: 15/01/2024 ]
Quyết định QPPL 03/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/01/2024 ]
Quyết định QPPL 01/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về Hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/01/2024 ] [ Hiệu lực: 20/01/2024 ]
Quyết định QPPL 02/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về Hoạt động xuất bản sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/01/2024 ] [ Hiệu lực: 11/01/2024 ]
Quyết định 22/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Xác định điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi và các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/01/2024 ] [ Hiệu lực: 08/01/2024 ]
Quyết định 28/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Yên Lạc và thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 08/01/2024 ] [ Hiệu lực: 08/01/2024 ]
Quyết định 2971/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2030.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Quyết định 2992/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di tích khảo cổ học Đồng Đậu, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, giai đoạn 2023 -2030”.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Kế hoạch 328/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Quyết định 3000/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong dân cư để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025.
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Quyết định QPPL 54/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2024 ]
Quyết định QPPL 55/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2024 ]
Quyết định QPPL 56/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2024 ]
Quyết định QPPL 57/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2024 ]
Quyết định 2920/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và bàn giao đất để thực hiện dự án Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng May Mặc, tổ dân phố Đồng Ăng, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 28/12/2023 ]
Quyết định 2928/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 28/12/2023 ]
Quyết định QPPL 58/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 01/01/2024 ]
Quyết định 2930/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xác định vùng sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 28/12/2023 ]
Quyết định 2897/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và bàn giao đất để thực hiện dự án xây dựng Hạ tầng khu đất giãn dân và đấu giá QSDĐ tại khu đồi Ông Duệ, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc .
[ Ban hành: 27/12/2023 ] [ Hiệu lực: 27/12/2023 ]
Quyết định 2898/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bàn giao đất cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tam Đảo để thực hiện dự án Cải tạo, chỉnh trang nút giao đường ĐH 67 và đường tỉnh 310 đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh (khu vực TDP Bảo Phác) tại thị trấn Hợp Châu - huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 27/12/2023 ] [ Hiệu lực: 27/12/2023 ]