12
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp
Tổng số: 12 văn bản

Quyết định 3016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.
[ Ban hành: 25/11/2019 ] [ Hiệu lực: 25/11/2019 ]
Quyết định 2755/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Vê việc điều chỉnh giá bán nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 30/10/2019 ] [ Hiệu lực: 30/10/2019 ]
Quyết định QPPL 49/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/10/2019 ] [ Hiệu lực: 28/10/2019 ]
Quyết định QPPL 43/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/09/2019 ] [ Hiệu lực: 10/10/2019 ]
Quyết định 2289/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án: Nắn chỉnh tuyến đê Hữu sông Phó Đáy từ cống Triệu, xã Triệu Đề kết nối với tuyến đê Tả sông Lô kéo dài.
[ Ban hành: 23/09/2019 ] [ Hiệu lực: 23/09/2019 ]
Quyết định 2253/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt khối lượng công việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi vụ Mùa, vụ Đông năm 2018; năm 2019 và 2020.
[ Ban hành: 17/09/2019 ] [ Hiệu lực: 17/09/2019 ]
Quyết định 2135/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thực hiện cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/08/2019 ] [ Hiệu lực: 30/08/2019 ]
Quyết định 1936/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 13/08/2019 ] [ Hiệu lực: 13/08/2019 ]
Quyết định 1907/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 09/08/2019 ] [ Hiệu lực: 09/08/2019 ]
Quyết định QPPL 33/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về thực hiện hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh.
[ Ban hành: 05/08/2019 ] [ Hiệu lực: 15/08/2019 ]
Nghị quyết 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hỗ trợ kinh phí đóng góp của người dân sử dụng nước thuộc Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề giám sát về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]