36
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp
Tổng số: 36 văn bản

Quyết định 2835/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt cụ thể hóa một số danh mục công trình tại Quyết định số 1717/QĐ-CT ngày 04/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy hoạch phát triển Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc đến 2020 định hướng 2030 (lần 2).
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định 2806/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chính sách xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 16/11/2020 ] [ Hiệu lực: 16/11/2020 ]
Quyết định 2672/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 29/10/2020 ] [ Hiệu lực: 29/10/2020 ]
Quyết định 2618/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/10/2020 ] [ Hiệu lực: 21/10/2020 ]
Quyết định 2590/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 15/10/2020 ] [ Hiệu lực: 15/10/2020 ]
Quyết định 2591/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 15/10/2020 ] [ Hiệu lực: 15/10/2020 ]
Quyết định 2592/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch Quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 15/10/2020 ] [ Hiệu lực: 15/10/2020 ]
Quyết định 2589/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ tinh lợn ngoại, tinh bò thịt, bò sữa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.
[ Ban hành: 14/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Quyết định 2489/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách,pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
[ Ban hành: 06/10/2020 ] [ Hiệu lực: 06/10/2020 ]
Quyết định 2452/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện với UBND cấp huyện; nhân viên thú y cấp xã với UBND cấp xã trong công tác chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/09/2020 ] [ Hiệu lực: 30/09/2020 ]
Quyết định 2264/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hủy Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
[ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]
Quyết định 2194/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 28/08/2020 ] [ Hiệu lực: 28/08/2020 ]
Quyết định 2149/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/08/2020 ] [ Hiệu lực: 21/08/2020 ]
Quyết định QPPL 29/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/07/2020 ] [ Hiệu lực: 16/07/2020 ]
Quyết định 1573/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt dự toán và thực hiện đặt hàng một số nhiệm vụ thuộc dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nông nghiệpvà phát triển nông thôn năm 2020.
[ Ban hành: 03/07/2020 ] [ Hiệu lực: 03/07/2020 ]
Quyết định 1540/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.
[ Ban hành: 01/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/07/2020 ]
Quyết định 1180/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chính sách xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 21/05/2020 ] [ Hiệu lực: 21/05/2020 ]
Quyết định 1118/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020.
[ Ban hành: 14/05/2020 ] [ Hiệu lực: 14/05/2020 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng.
[ Ban hành: 31/03/2020 ] [ Hiệu lực: 31/03/2020 ]
Quyết định QPPL 12/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/03/2020 ] [ Hiệu lực: 30/03/2020 ]
Quyết định 522/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm đối với trâu, bò.
[ Ban hành: 13/03/2020 ] [ Hiệu lực: 13/03/2020 ]
Quyết định 3016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.
[ Ban hành: 25/11/2019 ] [ Hiệu lực: 25/11/2019 ]
Quyết định 2755/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Vê việc điều chỉnh giá bán nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 30/10/2019 ] [ Hiệu lực: 30/10/2019 ]
Quyết định QPPL 50/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh; nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/10/2019 ] [ Hiệu lực: 11/11/2019 ]
Quyết định QPPL 49/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/10/2019 ] [ Hiệu lực: 28/10/2019 ]
Quyết định QPPL 43/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/09/2019 ] [ Hiệu lực: 10/10/2019 ]
Quyết định 2289/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án: Nắn chỉnh tuyến đê Hữu sông Phó Đáy từ cống Triệu, xã Triệu Đề kết nối với tuyến đê Tả sông Lô kéo dài.
[ Ban hành: 23/09/2019 ] [ Hiệu lực: 23/09/2019 ]
Quyết định 2253/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt khối lượng công việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi vụ Mùa, vụ Đông năm 2018; năm 2019 và 2020.
[ Ban hành: 17/09/2019 ] [ Hiệu lực: 17/09/2019 ]
Quyết định 2135/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thực hiện cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/08/2019 ] [ Hiệu lực: 30/08/2019 ]
Quyết định 1936/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 13/08/2019 ] [ Hiệu lực: 13/08/2019 ]