142
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp
Tổng số: 142 văn bản

Quyết định 1087/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 18/05/2023 ] [ Hiệu lực: 18/05/2023 ]
Quyết định 1061/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sáp nhập Trung tâm Thông tin Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 17/05/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
Quyết định 1063/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/05/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
Quyết định 730/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.
[ Ban hành: 04/04/2023 ] [ Hiệu lực: 04/04/2023 ]
Quyết định 667/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/03/2023 ] [ Hiệu lực: 27/03/2023 ]
Quyết định 655/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Khai thác tổng hợp hồ chứa nước Vân Trục, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch và hồ chứa nước Bò Lạc, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 24/03/2023 ]
Quyết định 605/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác & PTNT thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 507/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 07/03/2023 ] [ Hiệu lực: 07/03/2023 ]
Quyết định 483/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đơn giá dự toán thực hiện nhiệm vụ đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công: Giảm cấp vật liệu cháy trên rừng phòng hộ thuộc Trung tâm Phát triển lâm nông nghiệp năm 2023.
[ Ban hành: 03/03/2023 ] [ Hiệu lực: 03/03/2023 ]
Quyết định 451/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 01/03/2023 ] [ Hiệu lực: 01/03/2023 ]
Quyết định 452/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 01/03/2023 ] [ Hiệu lực: 01/03/2023 ]
Quyết định 342/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 17/02/2023 ] [ Hiệu lực: 17/02/2023 ]
Quyết định 291/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 10/02/2023 ] [ Hiệu lực: 10/02/2023 ]
Quyết định 187/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.
[ Ban hành: 30/01/2023 ] [ Hiệu lực: 30/01/2023 ]
Quyết định 174/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
Quyết định 176/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
Quyết định 2656/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận danh hiệu “Nghề truyền thống Vĩnh Phúc”, “Làng nghề Vĩnh Phúc” năm 2022.
[ Ban hành: 27/12/2022 ] [ Hiệu lực: 27/12/2022 ]
Quyết định 2463/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với hệ thống đê điều do tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Nghị quyết 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân về chính sách an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Quyết định 2244/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh nguồn vốn của 03 Dự án theo lệnh khẩn cấp: Xử lý sạt trượt kè sông Phó Đáy tại khu vực Đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình II xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch; Xử lý xói lở đáy kênh dẫn nước từ suối Thai Léc về hồ Đồng Mỏ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo; Xử lý sạt trượt, hư hỏng một số hạng mục thuộc Công trình cấp nước tập trung liên 12 xã huyện Vĩnh Tường tại khu vực Phà Phú Hậu cũ, địa phận xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 24/11/2022 ] [ Hiệu lực: 24/11/2022 ]
Quyết định 2123/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/11/2022 ]
Quyết định 2110/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 14/11/2022 ] [ Hiệu lực: 14/11/2022 ]
Quyết định 2070/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn đến năm 2025.
[ Ban hành: 09/11/2022 ] [ Hiệu lực: 09/11/2022 ]
Quyết định 2056/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Khai thác tổng hợp hồ chứa nước Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Quyết định 2058/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Quyết định 2036/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 04/11/2022 ] [ Hiệu lực: 04/11/2022 ]
Quyết định 2025/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chính sách xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 03/11/2022 ] [ Hiệu lực: 03/11/2022 ] [ Hết hiệu lực: 03/11/2022 ]