59
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp
Tổng số: 59 văn bản

Quyết định 747/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/03/2021 ] [ Hiệu lực: 30/03/2021 ]
Quyết định QPPL 07/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025 theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HDNĐ của HĐND tỉnh.
[ Ban hành: 19/03/2021 ] [ Hiệu lực: 30/03/2021 ]
Quyết định 573/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 09/03/2021 ] [ Hiệu lực: 09/03/2021 ]
Quyết định 571/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Nghĩa kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/03/2021 ] [ Hiệu lực: 08/03/2021 ]
Quyết định QPPL 05/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 03/03/2021 ] [ Hiệu lực: 15/03/2021 ]
Quyết định 326/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 05/02/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
Quyết định 291/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đề nghị thanh lý rừng trồng phòng hộ kém chất lượng tại xã Đồng Quế và xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/02/2021 ] [ Hiệu lực: 02/02/2021 ]
Quyết định QPPL 02/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 29/01/2021 ] [ Hiệu lực: 08/02/2021 ]
Quyết định QPPL 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/01/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
Quyết định 03/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh mục kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của các Công ty TNHH MTV thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2021.
[ Ban hành: 05/01/2021 ] [ Hiệu lực: 05/01/2021 ]
Quyết định QPPL 44/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định QPPL 46/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm định chất lượng, đánh giá, nghiệm thu sản phẩm dịch vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định 3250/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2523/QĐ-CT ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Văn kiện phi dự án “Hệ thống hỗ trợ giám sát vận hành hệ thống thủy lợi Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.
[ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]
Quyết định 3223/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 3114/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn, thất thoát thất thu nước sạch đối với các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung do Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Vĩnh Phúc quản lý (giai đoạn 2021-2025).
[ Ban hành: 10/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/12/2020 ]
Quyết định 3113/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi Trạm bơm tiêu Cầu Mai, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/12/2020 ]
Quyết định QPPL 42/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 03/12/2020 ] [ Hiệu lực: 13/12/2020 ]
Quyết định 3027/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch thực hiện hỗ trợ chứng nhận sản xuất nông nghiệp áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 03/12/2020 ] [ Hiệu lực: 03/12/2020 ]
Quyết định 2935/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và qui chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
[ Ban hành: 27/11/2020 ] [ Hiệu lực: 27/11/2020 ]
Quyết định 2942/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 27/11/2020 ] [ Hiệu lực: 27/11/2020 ]
Quyết định QPPL 40/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi khoản 4 Điều 11 Quy định một số nội dung thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh.
[ Ban hành: 25/11/2020 ] [ Hiệu lực: 05/12/2020 ]
Quyết định 2835/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt cụ thể hóa một số danh mục công trình tại Quyết định số 1717/QĐ-CT ngày 04/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy hoạch phát triển Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc đến 2020 định hướng 2030 (lần 2).
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định 2806/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chính sách xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 16/11/2020 ] [ Hiệu lực: 16/11/2020 ]
Quyết định 2672/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 29/10/2020 ] [ Hiệu lực: 29/10/2020 ]
Quyết định 2618/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/10/2020 ] [ Hiệu lực: 21/10/2020 ]
Quyết định 2590/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 15/10/2020 ] [ Hiệu lực: 15/10/2020 ]
Quyết định 2591/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 15/10/2020 ] [ Hiệu lực: 15/10/2020 ]
Quyết định 2592/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch Quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 15/10/2020 ] [ Hiệu lực: 15/10/2020 ]