"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 27/07/2020 ]
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/08/2020 ]
Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 – 2021.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 07/07/2020 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 07/07/2020 ]
Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2020.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn WB.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 15/NQ-TTHĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận thu hồi đất (bổ sung) để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]