24
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp
Tổng số: 24 văn bản

Quyết định 600/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Khu công nghiệp Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Quyết định 421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/02/2021 ] [ Hiệu lực: 23/02/2021 ]
Quyết định 422/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/02/2021 ] [ Hiệu lực: 23/02/2021 ]
Quyết định QPPL 41/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/11/2020 ] [ Hiệu lực: 05/12/2020 ]
Quyết định 2914/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/11/2020 ] [ Hiệu lực: 25/11/2020 ]
Quyết định 2833/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc về lĩnh vực thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định 2766/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/11/2020 ] [ Hiệu lực: 12/11/2020 ]
Quyết định 2476/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
Quyết định 2478/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
Quyết định 2271/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
[ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]
Quyết định 2248/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ điều tiết, giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 08/09/2020 ] [ Hiệu lực: 08/09/2020 ]
Quyết định 2240/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Cụm công nghiệp Hợp Thịnh trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 07/09/2020 ] [ Hiệu lực: 07/09/2020 ]
Quyết định 2229/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
[ Ban hành: 07/09/2020 ] [ Hiệu lực: 07/09/2020 ]
Quyết định 1870/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt 15 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa và Kinh doanh khí thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Công thương.
[ Ban hành: 27/07/2020 ] [ Hiệu lực: 27/07/2020 ]
Quyết định 1623/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục 9 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công thương thuộc phạm vi, chức năng của UBND cấp huyện.
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Quyết định 1190/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục 26 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Quyết định 1293/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công thương tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Sở Công thương
[ Ban hành: 12/05/2020 ] [ Hiệu lực: 12/05/2020 ]
Quyết định QPPL 56/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/12/2019 ] [ Hiệu lực: 13/12/2019 ]
Quyết định QPPL 46/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/10/2019 ] [ Hiệu lực: 20/10/2019 ]
Quyết định QPPL 41/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 04/09/2019 ] [ Hiệu lực: 16/09/2019 ]
Quyết định 2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Công thương.
[ Ban hành: 23/08/2019 ] [ Hiệu lực: 23/08/2019 ]
Quyết định 2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công thương tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Sở Công thương.
[ Ban hành: 23/08/2019 ] [ Hiệu lực: 23/08/2019 ]
Quyết định QPPL 31/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế Quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/07/2019 ] [ Hiệu lực: 11/08/2019 ]
Quyết định QPPL 23/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/06/2019 ] [ Hiệu lực: 18/06/2019 ]