61
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp
Tổng số: 61 văn bản

Quyết định 781/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định 731/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Công thương thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định 663/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương trong lĩnh vực Công nghiệp địa phương.
[ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/04/2022 ]
Quyết định 525/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng theo thứ tự ưu tiên năm 2022.
[ Ban hành: 18/03/2022 ] [ Hiệu lực: 18/03/2022 ]
Quyết định 361/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lưu thông hàng hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.
[ Ban hành: 22/02/2022 ] [ Hiệu lực: 22/02/2022 ]
Quyết định 168/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Lần 2).
[ Ban hành: 24/01/2022 ] [ Hiệu lực: 24/01/2022 ]
Quyết định 102/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 18/01/2022 ] [ Hiệu lực: 18/01/2022 ]
Quyết định 28/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.
[ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2022 ]
Quyết định 3663/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Quyết định QPPL 74/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.
[ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định 3522/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 24/12/2021 ]
Quyết định 3456/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 17/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Quyết định 3101/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2026.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Quyết định 2928/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên (tỷ lệ 1/2000, lần 7).
[ Ban hành: 22/10/2021 ] [ Hiệu lực: 22/10/2021 ]
Quyết định 2785/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 01/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]
Quyết định 2614/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (Khu vực II - giai đoạn 1), huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/09/2021 ] [ Hiệu lực: 24/09/2021 ]
Quyết định QPPL 55/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/09/2021 ] [ Hiệu lực: 03/10/2021 ]
Quyết định 2329/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/08/2021 ] [ Hiệu lực: 26/08/2021 ]
Quyết định QPPL 46/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về Quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 20/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Quyết định 2266/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Quyết định 2253/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Khu công nghiệp Bá Thiện - Phân khu I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/08/2021 ] [ Hiệu lực: 17/08/2021 ]
Quyết định 2254/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/08/2021 ] [ Hiệu lực: 17/08/2021 ]
Quyết định 2067/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính 4 tại chỗ tại trung tâm phục vụ Hành chính công thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 04/08/2021 ] [ Hiệu lực: 04/08/2021 ]
Quyết định 1799/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề cương đề án Phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm giai đoạn 2021-2030.
[ Ban hành: 06/07/2021 ] [ Hiệu lực: 06/07/2021 ]
Quyết định 1679/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Khu công nghiệp Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Quyết định 1632/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/06/2021 ] [ Hiệu lực: 24/06/2021 ]
Quyết định 1614/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 22/06/2021 ] [ Hiệu lực: 22/06/2021 ]
Quyết định 1583/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 17/06/2021 ] [ Hiệu lực: 17/06/2021 ]
Quyết định 1481/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/06/2021 ] [ Hiệu lực: 07/06/2021 ]
Quyết định QPPL 22/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 24/05/2021 ] [ Hiệu lực: 03/06/2021 ]