"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản Quyết định QPPL
Tổng số: văn bản

Quyết định QPPL 38/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/11/2020 ] [ Hiệu lực: 19/11/2020 ]
Quyết định QPPL 37/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 09/10/2020 ] [ Hiệu lực: 20/10/2020 ]
Quyết định QPPL 36/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc thực hiện thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/10/2020 ] [ Hiệu lực: 01/11/2020 ]
Quyết định QPPL 35/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/09/2020 ] [ Hiệu lực: 28/09/2020 ]
Quyết định QPPL 34/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 25/09/2020 ]
Quyết định QPPL 33/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 04/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
Quyết định QPPL 32/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/08/2020 ] [ Hiệu lực: 01/09/2020 ]
Quyết định QPPL 31/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/08/2020 ] [ Hiệu lực: 30/08/2020 ]
Quyết định QPPL 30/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/07/2020 ] [ Hiệu lực: 03/08/2020 ]
Quyết định QPPL 29/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/07/2020 ] [ Hiệu lực: 16/07/2020 ]
Quyết định QPPL 28/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 và Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 19/06/2020 ] [ Hiệu lực: 01/07/2020 ]
Quyết định QPPL 26/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/06/2020 ] [ Hiệu lực: 22/06/2020 ]
Quyết định QPPL 27/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/06/2020 ] [ Hiệu lực: 25/06/2020 ]
Quyết định QPPL 25/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/06/2020 ] [ Hiệu lực: 30/06/2020 ]
Quyết định QPPL 23/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê.
[ Ban hành: 02/06/2020 ] [ Hiệu lực: 12/06/2020 ]
Quyết định QPPL 24/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/06/2020 ] [ Hiệu lực: 12/06/2020 ]
Quyết định QPPL 22/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Y tế.
[ Ban hành: 18/05/2020 ] [ Hiệu lực: 28/05/2020 ]
Quyết định QPPL 20/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 10/05/2020 ]
Quyết định QPPL 21/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 10/05/2020 ]
Quyết định QPPL 18/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiệnNghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.
[ Ban hành: 21/04/2020 ] [ Hiệu lực: 02/05/2020 ]
Quyết định QPPL 19/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/04/2020 ] [ Hiệu lực: 02/05/2020 ]
Quyết định QPPL 15/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2007 Của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng.
[ Ban hành: 06/04/2020 ] [ Hiệu lực: 20/04/2020 ]
Quyết định QPPL 16/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 1100/1999/QĐ-UB ngày 06/5/1999 và Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/200 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 06/04/2020 ] [ Hiệu lực: 20/04/2020 ]
Quyết định QPPL 17/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/04/2020 ] [ Hiệu lực: 17/04/2020 ]
Quyết định QPPL 14/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Chỉ thị số 10/CT ngày 12/3/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Vĩnh Phúc “về việc tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống nghiện hút ma túy trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên”
[ Ban hành: 25/03/2020 ] [ Hiệu lực: 06/04/2020 ]
Quyết định QPPL 13/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/03/2020 ] [ Hiệu lực: 06/04/2020 ]
Quyết định QPPL 12/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/03/2020 ] [ Hiệu lực: 30/03/2020 ]
Quyết định QPPL 11/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/02/2020 ] [ Hiệu lực: 10/03/2020 ]
Quyết định QPPL 10/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/02/2020 ] [ Hiệu lực: 13/02/2020 ]
Quyết định QPPL 09/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
[ Ban hành: 07/02/2020 ] [ Hiệu lực: 18/02/2020 ]