"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản Quyết định QPPL
Tổng số: văn bản

Quyết định QPPL 15/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/05/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
Quyết định QPPL 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/05/2022 ] [ Hiệu lực: 23/05/2022 ]
Quyết định QPPL 13/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 21/05/2022 ]
Quyết định QPPL 12/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 20/04/2022 ] [ Hiệu lực: 30/04/2022 ]
Quyết định QPPL 11/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
Quyết định QPPL 10/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/04/2022 ] [ Hiệu lực: 10/04/2022 ]
Quyết định QPPL 09/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021của UBND tỉnh Quy định về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định QPPL 08/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/03/2022 ] [ Hiệu lực: 11/04/2022 ]
Quyết định QPPL 05/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.
[ Ban hành: 18/03/2022 ] [ Hiệu lực: 30/03/2022 ]
Quyết định QPPL 06/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức trích kinh phí và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/03/2022 ] [ Hiệu lực: 28/03/2022 ]
Quyết định QPPL 04/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 28/03/2022 ]
Quyết định QPPL 03/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/03/2022 ] [ Hiệu lực: 25/03/2022 ]
Quyết định QPPL 01/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Quy định về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 13/01/2022 ] [ Hiệu lực: 23/01/2022 ]
Quyết định QPPL 02/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022.
[ Ban hành: 13/01/2022 ] [ Hiệu lực: 25/01/2022 ]
Quyết định QPPL 78/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất và tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định QPPL 76/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 09/01/2022 ]
Quyết định QPPL 70/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất Chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 06/01/2022 ]
Quyết định QPPL 71/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định QPPL 69/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định QPPL 72/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.
[ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định QPPL 73/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.
[ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định QPPL 74/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.
[ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định QPPL 75/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định QPPL 67/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng Ngân hàng cơ sở dữ liệu chuyên gia, cá nhân tư vấn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 05/01/2022 ]
Quyết định QPPL 68/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 24/12/2021 ]
Quyết định QPPL 65/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định QPPL 66/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ngưng hiệu lực một số giá dịch vụ tại các chợ trên địa bàn tỉnh quy định tại Biểu số 01, 02 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định QPPL 64/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/12/2021 ] [ Hiệu lực: 28/12/2021 ]
Quyết định QPPL 63/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một phần Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định thực hiện một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Quyết định QPPL 62/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 13/12/2021 ]