"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản Quyết định QPPL
Tổng số: văn bản

Quyết định QPPL 04/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/03/2023 ] [ Hiệu lực: 25/03/2023 ]
Quyết định QPPL 03/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023.
[ Ban hành: 10/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/03/2023 ]
Quyết định QPPL 02/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/02/2023 ] [ Hiệu lực: 25/02/2023 ]
Quyết định QPPL 01/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/01/2023 ] [ Hiệu lực: 30/01/2023 ]
Quyết định QPPL 54/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
Quyết định QPPL 55/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 21/01/2023 ]
Quyết định QPPL 52/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 28/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Quyết định QPPL 53/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
[ Ban hành: 28/12/2022 ] [ Hiệu lực: 06/01/2023 ]
Quyết định QPPL 45/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 và Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
Quyết định QPPL 49/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
Quyết định QPPL 50/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
Quyết định QPPL 51/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
Quyết định QPPL 46/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
Quyết định QPPL 47/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
Quyết định QPPL 44/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người trái pháp luật, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
Quyết định QPPL 43/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Quyết định QPPL 41/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
Quyết định QPPL 42/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp; phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Quyết định QPPL 40/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định QPPL 39/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/11/2022 ] [ Hiệu lực: 01/12/2022 ]
Quyết định QPPL 38/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành một số quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/11/2022 ] [ Hiệu lực: 01/12/2022 ]
Quyết định QPPL 37/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/10/2022 ] [ Hiệu lực: 24/10/2022 ]
Quyết định QPPL 34/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/10/2022 ] [ Hiệu lực: 07/10/2022 ]
Quyết định QPPL 35/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/10/2022 ] [ Hiệu lực: 18/10/2022 ]
Quyết định QPPL 36/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cụ thể một số tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã thông minh, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn thông minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.
[ Ban hành: 07/10/2022 ] [ Hiệu lực: 20/10/2022 ]
Quyết định QPPL 33/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/09/2022 ] [ Hiệu lực: 10/10/2022 ]
Quyết định QPPL 31/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/09/2022 ] [ Hiệu lực: 10/10/2022 ]
Quyết định QPPL 32/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định quản lý, phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/09/2022 ] [ Hiệu lực: 03/10/2022 ]
Quyết định QPPL 29/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.
[ Ban hành: 16/09/2022 ] [ Hiệu lực: 26/09/2022 ]
Quyết định QPPL 28/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, bồi dưỡng đội tuyển tham dự các kỳ thi quốc gia, quốc tế và khu vực tại tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/09/2022 ] [ Hiệu lực: 25/09/2022 ]