"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi khoản 2, Điều 1, Chương II của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2022-2025.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
Nghị quyết 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Thông qua Đề án thành Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Phúc và Đề án Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
Nghị quyết 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (vốn vay và vốn đối ứng) dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn WB.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Đầm Vạc, vay vốn Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID).
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận, thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; quyết định chủ trương chuyển mục đích rừng sản xuất để thực hiện các công trình, dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.306, đoạn từ nút giao với đường Văn Quán - Sông Lô đi cầu Vĩnh Phú.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.303, đoạn từ Km0 - Km2+500 và đoạn từ Km20+500 - Km23+400.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Nhà điều trị nội trú và các hạng mục phụ trợ thuộc Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 4).
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, học viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với hệ thống đê điều do tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
Nghị quyết 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2023.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
Nghị quyết 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước, đầu tư, phát triển du lịch gắn với bảo quản, khai thác và tu bổ, chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân về chính sách an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]