"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 75/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 78/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 79/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2019.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 81/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách… (đợt 3).
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 82/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 83/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua bảng giá các loại đất 5 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 86/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 22/12/2019 ]
Nghị quyết 87/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí đóng góp của người dân sử dụng nước thuộc Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 89/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 22/12/2019 ]
Nghị quyết 90/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 92/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổitrên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 94/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập năm 2020
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 95/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 96/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Đoàn Giám sát tình hình triển khai các dự án đã được giao,cho thuê đất trên địa bàn tỉnh nhưng không triển khai thực hiện theo đúnghợp đồng cam kết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 97/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nước hợp vệ sinhvùng nông thôn và khai thác sử dụng các công trình cấp nước tập trung choNhân dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 05/11/2019 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2021 ]
Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2025.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 05/11/2019 ]
Nghị quyết 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2019.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh) đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách… (đợt 2).
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.309B, đoạn từ QL2B đến ĐT.309.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]