"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 27/07/2020 ]
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/08/2020 ]
Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 – 2021.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 07/07/2020 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 07/07/2020 ]
Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2020.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn WB.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 15/NQ-TTHĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận thu hồi đất (bổ sung) để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
[ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phân khai chi tiết các nguồn vốn còn lại thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách… (đợt 4).
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đồng ý để cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Rừng Cuông, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đồng ý để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng tại Dự án Khu nhà ở đô thị tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu chi ngân sách địa phương (kinh phí sự nghiệp) năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu chi ngân sách địa phương (kinh phí sự nghiệp) năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu chi ngân sách địa phương (kinh phí sự nghiệp) năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua dự toán ngân sách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 lan rộng.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt bổ sung 3.383 người làm việc (biên chế giáo viên mầm non) trong các cơ sở mầm non công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 15/05/2020 ]
Nghị quyết 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 75/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]