"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận, thông qua danh mục các dự án công trình cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, quyết định chủ trương chuyển mục đích rừng sản xuất để thực hiện các công trình dự án năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2022-2025.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022 – 2025.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 61/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Đoàn giám sát công tác Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 67/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2022 – 2026.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 69/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chính sách đối với học sinh tham gia đội tuyển, chuyên gia, giáo viên tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển làm nguồn, đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực, quốc tế giai đoạn 2022 – 2025.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức trợ giúp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách đặc thù hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 70/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 16/12/2021 ]
Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 01/12/2021 ]
Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non; phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 01/12/2021 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 3); Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 đến ngày 31/12/2022.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Nghị quyết 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Đồng Trằm Văn Quán đi Tiên Lữ.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Nghị quyết 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Tân Phú - Thượng Trưng - Thị trấn Vĩnh Tường - Vũ Di - Sông Phan và tuyến Tuân Chính - Vũ Di - Sông Phan huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Nghị quyết 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới).
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]