"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phân khai chi tiết các nguồn vốn còn lại thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách… (đợt 4).
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đồng ý để cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Rừng Cuông, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đồng ý để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng tại Dự án Khu nhà ở đô thị tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu chi ngân sách địa phương (kinh phí sự nghiệp) năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu chi ngân sách địa phương (kinh phí sự nghiệp) năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu chi ngân sách địa phương (kinh phí sự nghiệp) năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua dự toán ngân sách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 lan rộng.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt bổ sung 3.383 người làm việc (biên chế giáo viên mầm non) trong các cơ sở mầm non công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 15/05/2020 ]
Nghị quyết 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 75/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 78/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 79/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2019.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 81/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách… (đợt 3).
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 82/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 83/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua bảng giá các loại đất 5 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 86/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 22/12/2019 ]
Nghị quyết 87/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí đóng góp của người dân sử dụng nước thuộc Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Nghị quyết 89/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 22/12/2019 ]
Nghị quyết 90/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 92/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổitrên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]