"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản do HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 11/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm huyện Vĩnh Tường, tuyến QL2 (cụm kinh tế - xã hội Đại Đồng) đến QL2C (cụm công nghiệp Đồng Sóc), giai đoạn 2.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2C đến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên) đến đường 36m Khu công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Khu công nghiệp Tam Dương I (ĐT.310) đến Khu công nghiệp Tam Dương II (đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh).
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cầu Vĩnh Phú qua sông Lô kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên, giai đoạn 02.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và thu hồi danh mục các công trình dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận nhưng quá 03 năm chưa triển khai thực hiện.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về sửa đổi một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác Dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quy định một số nội dung và mức chi để thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về một số chính sách đặc thù trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng; thăm hỏi khi ốm đau; gặp mặt, thăm và chúc tết; thăm viếng và tổ chức lễ tang của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 07/12/2020 ]
Nghị quyết 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 07/12/2020 ]
Nghị quyết 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]