"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2016Năm 2013Năm 2012Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm 2003
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 5920 văn bản
  Quyết định 3200/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ; thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.
  [ Ban hành: 23/11/2021 ] [ Hiệu lực: 23/11/2021 ]
  Quyết định 3199/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa.
  [ Ban hành: 23/11/2021 ] [ Hiệu lực: 23/11/2021 ]
  Quyết định 3198/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố 01 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và phê duyệt 05 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 23/11/2021 ] [ Hiệu lực: 23/11/2021 ]
  Quyết định 3197/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
  [ Ban hành: 23/11/2021 ] [ Hiệu lực: 23/11/2021 ]
  Quyết định 3174/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc giao đất cho Công ty TNHH một thành viên xử lý môi trường Trung Nguyên thuê đất thực hiện dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.
  [ Ban hành: 19/11/2021 ] [ Hiệu lực: 19/11/2021 ]
  Quyết định 3173/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc giao đất (đợt 3) cho Công ty Cổ phần Tập Đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 19/11/2021 ] [ Hiệu lực: 19/11/2021 ]
  Quyết định 3146/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, giai đoạn 1 (lần 4), giai đoạn 2 (lần 2), tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 17/11/2021 ] [ Hiệu lực: 17/11/2021 ]
  Quyết định 3145/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 17/11/2021 ] [ Hiệu lực: 17/11/2021 ]
  Quyết định 3131/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc điều chỉnh giao đất (Lần 1) theo QHCT tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 cho Công ty Cổ phần Tây Đức để thực hiện dự án Khu đô thị Nam Phúc Yên tại phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên.
  [ Ban hành: 16/11/2021 ] [ Hiệu lực: 16/11/2021 ]
  Quyết định 3128/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư.
  [ Ban hành: 15/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
  Quyết định 3123/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Vĩnh Phúc”.
  [ Ban hành: 15/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
  Quyết định 3122/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt đề cương Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022.
  [ Ban hành: 15/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
  Quyết định 3111/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt đơn giá tài sản, vật kiến trúc và các loại cây trồng trên đất làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án: Quản lý nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc trên địa bàn huyện Bình Xuyên.
  [ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
  Quyết định 3107/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thu hồi đất thực hiện công trình: Hạ tầng Khu đất dịch vụ, đất đấu giá tại đồng Rùa, thôn Thủ Độ xã An Tường, huyện Vĩnh Tường.
  [ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
  Quyết định 3106/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Hạ tầng Khu đất dịch vụ, đất đấu giá tại đồng Rùa, thôn thủ độ xã An Tường, huyện Vĩnh Tường.
  [ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
  Quyết định 3105/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Đề án Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
  [ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
  Quyết định 3104/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
  Quyết định 3101/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2026.
  [ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
  Quyết định 3100/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
  Quyết định 3091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc điều chỉnh giao đất theo Điều chỉnh QHCT 1/500 khu du lịch sinh thái Đại Lải - khu B được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 cho Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
  Quyết định 3085/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất của thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 11/11/2021 ] [ Hiệu lực: 11/11/2021 ]
  Quyết định 3084/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc giao đất (đợt 2) cho UBND thị trấn Hợp Hòa thực hiện công trình: Khu đất dịch vụ tại khu đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương.
  [ Ban hành: 11/11/2021 ] [ Hiệu lực: 11/11/2021 ]
  Quyết định 3063/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc hủy việc đăng ký khai sinh số 05, quyển 01 ngày 20/8/2020 của UBND thành phố Phúc Yên đối với trường hợp Sanchez Trần Anh.
  [ Ban hành: 09/11/2021 ] [ Hiệu lực: 09/11/2021 ]
  Quyết định 3060/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 09/11/2021 ] [ Hiệu lực: 09/11/2021 ]
  Quyết định 3059/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu tầng cao xây dựng tại các lô đất y tế ký hiệu YT-01 và YT-02 thuộc đồ án Quy hoạch phân khu B3 tỷ lệ 1/2000.
  [ Ban hành: 09/11/2021 ] [ Hiệu lực: 09/11/2021 ]
  Quyết định 3056/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 09/11/2021 ] [ Hiệu lực: 09/11/2021 ]
  Quyết định 3049/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tiếp tục thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh quản lý đến hết năm 2021.
  [ Ban hành: 08/11/2021 ] [ Hiệu lực: 08/11/2021 ]
  Quyết định 3041/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu C1 tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ khu vực hai bên Quốc lộ 2 tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 05/11/2021 ] [ Hiệu lực: 05/11/2021 ]
  Quyết định QPPL 61/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
  Quyết định 3030/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế”.
  [ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 04/11/2021 ]