"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2016Năm 2013Năm 2012Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm 2003
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 29 văn bản
  Quyết định QPPL 48/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 10/10/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
  Quyết định QPPL 47/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 10/10/2019 ] [ Hiệu lực: 21/10/2019 ]
  Quyết định QPPL 46/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 07/10/2019 ] [ Hiệu lực: 20/10/2019 ]
  Quyết định QPPL 45/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 04/10/2019 ] [ Hiệu lực: 15/10/2019 ]
  Quyết định QPPL 44/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ngưng hiệu lực Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 30/09/2019 ] [ Hiệu lực: 11/10/2019 ]
  Quyết định QPPL 41/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 04/09/2019 ] [ Hiệu lực: 16/09/2019 ]
  Quyết định QPPL 40/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (lần 5).
  [ Ban hành: 29/08/2019 ] [ Hiệu lực: 10/09/2019 ]
  Quyết định QPPL 39/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định thời gian hoạt động của đại lý, điểm truy nhập Internet công cộng và giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
  [ Ban hành: 29/08/2019 ] [ Hiệu lực: 01/10/2019 ]
  Quyết định QPPL 38/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 23/08/2019 ] [ Hiệu lực: 02/09/2019 ]
  Quyết định QPPL 37/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 4005/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 08/08/2019 ] [ Hiệu lực: 19/08/2019 ]
  Quyết định QPPL 36/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 08/08/2019 ] [ Hiệu lực: 19/08/2019 ]
  Quyết định QPPL 35/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 06/08/2019 ] [ Hiệu lực: 16/08/2019 ]
  Quyết định QPPL 34/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 06/08/2019 ] [ Hiệu lực: 16/08/2019 ]
  Quyết định QPPL 33/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định về thực hiện hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh.
  [ Ban hành: 05/08/2019 ] [ Hiệu lực: 15/08/2019 ]
  Quyết định QPPL 32/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định nội dung hỗ trợ các tổ chức tự quản về môi trường và một số mức chi sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 02/08/2019 ] [ Hiệu lực: 20/08/2019 ]
  Quyết định QPPL 31/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy chế Quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 31/07/2019 ] [ Hiệu lực: 11/08/2019 ]
  Quyết định QPPL 30/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy định đảm bảo an toàn các công trình lân cận và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 19/07/2019 ] [ Hiệu lực: 01/08/2019 ]
  Quyết định QPPL 29/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 16/07/2019 ] [ Hiệu lực: 26/07/2019 ]
  Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi một số nội dung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi.
  [ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 26/07/2019 ]
  Nghị quyết 39/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về mức đóng góp, hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 01/08/2019 ]
  Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 26/07/2019 ]
  Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định mức phân bổ, một số nội dung chi và mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 01/08/2019 ]
  Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc quy định mức chi cụ thể việc tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 01/08/2019 ]
  Quyết định QPPL 28/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 28/06/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
  Quyết định QPPL 27/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
  [ Ban hành: 27/06/2019 ] [ Hiệu lực: 08/07/2019 ]
  Quyết định QPPL 26/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh.
  [ Ban hành: 14/06/2019 ] [ Hiệu lực: 25/06/2019 ]
  Quyết định QPPL 25/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 14/06/2019 ] [ Hiệu lực: 24/06/2019 ]
  Quyết định QPPL 24/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 14/06/2019 ] [ Hiệu lực: 24/06/2019 ]
  Quyết định QPPL 23/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 07/06/2019 ] [ Hiệu lực: 18/06/2019 ]