8
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Lao động việc làm
Tổng số: 8 văn bản

Quyết định 3215/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chi trả trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Quyết định 3216/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Quyết định QPPL 51/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về trách nhiệm của người có uy tín, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/10/2019 ] [ Hiệu lực: 18/11/2019 ]
Quyết định 2624/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số: 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
[ Ban hành: 24/10/2019 ] [ Hiệu lực: 24/10/2019 ]
Quyết định 2275/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH.
[ Ban hành: 17/09/2019 ] [ Hiệu lực: 17/09/2019 ]
Quyết định 1427/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động - TB&XH tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/06/2019 ] [ Hiệu lực: 11/06/2019 ]
Quyết định 1382/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/06/2019 ] [ Hiệu lực: 05/06/2019 ]