27
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Lao động việc làm
Tổng số: 27 văn bản

Quyết định 307/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đổi tên Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc thành Trường Trung cấp Công nghệ Thẩm mỹ Việt – Hàn.
[ Ban hành: 04/02/2021 ] [ Hiệu lực: 04/02/2021 ]
Quyết định 124/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
[ Ban hành: 19/01/2021 ] [ Hiệu lực: 19/01/2021 ]
Quyết định 16/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.
[ Ban hành: 06/01/2021 ] [ Hiệu lực: 06/01/2021 ]
Quyết định 3254/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động.
[ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]
Quyết định 3152/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - TB&XH.
[ Ban hành: 15/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác Dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 07/12/2020 ]
Nghị quyết 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 07/12/2020 ]
Nghị quyết 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2021.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 2917/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
[ Ban hành: 25/11/2020 ] [ Hiệu lực: 25/11/2020 ]
Quyết định 1477/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Lao động - TB&XH tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/06/2020 ] [ Hiệu lực: 23/06/2020 ]
Quyết định 1425/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025”.
[ Ban hành: 18/06/2020 ] [ Hiệu lực: 18/06/2020 ]
Quyết định 1431/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/06/2020 ] [ Hiệu lực: 18/06/2020 ]
Quyết định 1292/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thẩm quyền giải quyết của cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/06/2020 ] [ Hiệu lực: 08/06/2020 ]
Quyết định 1199/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Quyết định 1152/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/05/2020 ] [ Hiệu lực: 18/05/2020 ]
Quyết định 873/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thời giờ làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/04/2020 ] [ Hiệu lực: 08/04/2020 ]
Quyết định QPPL 16/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 1100/1999/QĐ-UB ngày 06/5/1999 và Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/200 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 06/04/2020 ] [ Hiệu lực: 20/04/2020 ]
Quyết định 3215/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chi trả trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Quyết định 3216/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
Quyết định QPPL 51/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về trách nhiệm của người có uy tín, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/10/2019 ] [ Hiệu lực: 18/11/2019 ]
Quyết định 2624/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số: 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
[ Ban hành: 24/10/2019 ] [ Hiệu lực: 24/10/2019 ]
Quyết định 2275/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH.
[ Ban hành: 17/09/2019 ] [ Hiệu lực: 17/09/2019 ]
Quyết định 1427/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động - TB&XH tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/06/2019 ] [ Hiệu lực: 11/06/2019 ]
Quyết định 1382/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/06/2019 ] [ Hiệu lực: 05/06/2019 ]