39
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ
Tổng số: 39 văn bản

Quyết định QPPL 05/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.
[ Ban hành: 18/03/2022 ] [ Hiệu lực: 30/03/2022 ]
Quyết định 423/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 03/03/2022 ] [ Hiệu lực: 03/03/2022 ]
Quyết định 331/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/02/2022 ] [ Hiệu lực: 15/02/2022 ]
Quyết định 333/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 15/02/2022 ] [ Hiệu lực: 15/02/2022 ]
Quyết định 135/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Quyết định 3639/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Quyết định 3548/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021-2026.
[ Ban hành: 27/12/2021 ] [ Hiệu lực: 27/12/2021 ]
Quyết định QPPL 67/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng Ngân hàng cơ sở dữ liệu chuyên gia, cá nhân tư vấn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 05/01/2022 ]
Quyết định 3455/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và tin học thành Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 17/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Quyết định QPPL 62/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 13/12/2021 ]
Quyết định 2744/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 01/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]
Quyết định 2631/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
[ Ban hành: 25/09/2021 ] [ Hiệu lực: 25/09/2021 ]
Quyết định QPPL 48/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 24/08/2021 ] [ Hiệu lực: 03/09/2021 ]
Quyết định QPPL 47/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 03/09/2021 ]
Quyết định 2082/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 04/08/2021 ] [ Hiệu lực: 04/08/2021 ]
Quyết định QPPL 34/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/06/2021 ] [ Hiệu lực: 01/07/2021 ]
Quyết định 1535/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/06/2021 ] [ Hiệu lực: 14/06/2021 ]
Quyết định 1281/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/05/2021 ] [ Hiệu lực: 21/05/2021 ]
Quyết định 865/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc duyệt Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 09/04/2021 ] [ Hiệu lực: 09/04/2021 ]
Kế hoạch 68/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 24/03/2021 ] [ Hiệu lực: 24/03/2021 ]
Quyết định 2830/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định 2834/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết 05 thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định QPPL 38/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/11/2020 ] [ Hiệu lực: 19/11/2020 ]
Quyết định QPPL 37/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 09/10/2020 ] [ Hiệu lực: 20/10/2020 ]
Quyết định 2522/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 09/10/2020 ] [ Hiệu lực: 09/10/2020 ]
Quyết định 2320/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh nội dung một số nội dung trong các đề tài thuộc 02 chương trình nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ (lần 2).
[ Ban hành: 15/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
Quyết định QPPL 33/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 04/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ] [ Hết hiệu lực: 03/09/2021 ]
Quyết định 2062/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Ban Điều hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 26 tháng 06 năm 2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/08/2020 ] [ Hiệu lực: 11/08/2020 ]
Quyết định QPPL 26/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/06/2020 ] [ Hiệu lực: 22/06/2020 ]
Quyết định QPPL 25/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/06/2020 ] [ Hiệu lực: 30/06/2020 ]