19
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ
Tổng số: 19 văn bản

Quyết định 2830/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định 2834/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết 05 thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định QPPL 38/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/11/2020 ] [ Hiệu lực: 19/11/2020 ]
Quyết định QPPL 37/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 09/10/2020 ] [ Hiệu lực: 20/10/2020 ]
Quyết định 2522/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 09/10/2020 ] [ Hiệu lực: 09/10/2020 ]
Quyết định 2320/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh nội dung một số nội dung trong các đề tài thuộc 02 chương trình nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ (lần 2).
[ Ban hành: 15/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
Quyết định QPPL 33/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 04/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
Quyết định 2062/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Ban Điều hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 26 tháng 06 năm 2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/08/2020 ] [ Hiệu lực: 11/08/2020 ]
Quyết định QPPL 26/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/06/2020 ] [ Hiệu lực: 22/06/2020 ]
Quyết định QPPL 25/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/06/2020 ] [ Hiệu lực: 30/06/2020 ]
Quyết định 1247/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 02/06/2020 ] [ Hiệu lực: 02/06/2020 ]
Quyết định 1107/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/05/2020 ] [ Hiệu lực: 13/05/2020 ]
Quyết định QPPL 18/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiệnNghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.
[ Ban hành: 21/04/2020 ] [ Hiệu lực: 02/05/2020 ]
Quyết định QPPL 04/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/01/2020 ] [ Hiệu lực: 25/01/2020 ]
Quyết định QPPL 03/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 20/01/2020 ]
Quyết định 3321/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định 2990/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/11/2019 ] [ Hiệu lực: 21/11/2019 ]
Quyết định QPPL 53/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/11/2019 ] [ Hiệu lực: 20/11/2019 ]
Quyết định QPPL 47/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/10/2019 ] [ Hiệu lực: 21/10/2019 ]