Trang chủ Tìm kiếm nâng cao Sơ đồ Site Download font
Thứ hai 28/05/2018 08:29:54
Tra cứu
Theo số xuất bản
Theo năm xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Theo lĩnh vực
VB điều hành của UBND tỉnh
Theo tình trạng văn bản
Tổng số văn bản:
9786
Năm:   Số xuất bản:
12345...
Số/Ký hiệu VBNgày ban hànhCQ ban hànhTrích yếu nội dung VBVăn bản gốc
52/2017/QĐ-UBND 22/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
53/2017/QĐ-UBND 22/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành quy định thực hiện hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
54/2017/QĐ-UBND 22/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
55/2017/QĐ-UBND 22/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
49/2017/QĐ-UBND 18/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh.
50/2017/QĐ-UBND 18/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Tổ chức lại Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo thành Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
51/2017/QĐ-UBND 18/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc.
39/NQ-HĐND 18/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
41/NQ-HĐND 18/12/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Vĩnh Phúc
42/2017/NQ-HĐND 18/12/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 155/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh
12345...